Nedan finns foton på de flesta av våra möbler. 
Klicka på bilden så blir den förstorad. Placera markören på bilden så kommer text med mått nederst, inklusive id-nummer, t.ex. 5/92.
Önskas mer information om objektet: Klicka på Kontakt i menyn ovan och ange under "Objekt" id-numret.

Uppdatering gjord i juni 2020

Antikt = återbruk = klimatvänligt!


Below you will find photos of the main part of our objects. Clic on the photo for enlargement. Place the marker on the photo and text with measures will appear below, including id-number, i.e. 5/92.
For more information about an object: Click on Contact in the menu above and specify under "Object" the id-number

Updating was made in June, 2020

Antiques=recycling=climate consideration!